RSS Feed

Aktuality

Informace o našich připravovaných akcích naleznete také na

Projekt spolufinancovaný EU

Naše základní a mateřská škola 

realizují projekt

spolufinancovaný Evropskou unií

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět realizuje projekt s názvem "Aktivity ve vzdělávání a personální podpora v ZŠ, MŠ",
s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011989. 


Poskytovatel dotace: Ministerstvo školstí, mládeže a tělovýchovy - poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
                                  v rámci Výzvy Šablony II.


Šablony projektu:

- 2.I/5  Chůva - personální podpora MŠ
- 2.I/12 Projektový den ve škole

- 2.II/1  Školní asistent - personální podpora ZŠ
- 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin
- 2.II/19 Projektový den ve škole 

- 2.V/1  Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
- 2.V/12  Projektový den v ŠD/ŠK

Cílem projektu je zajištění dočasné personální podpory – školní asistent ZŠ, MŠ a ŠD. Poskytnutí větší podpory zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem. Rozvíjení pedagogických pracovníků v přípravě a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociální kompetencí dětí a žáků. V oblasti ICT je za cíl rozvoj pedagogů s využívání nových výukoých metod. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky. Realizace projektu je v časovém horizontu 24 měsíců. Začátek realizace 1.2.2019.

Dotace může být poskytnuta do výše 898 609,- Kč.

 

Zahájili jsme spolupráci se školním psychologem

Od října 2019 jsme zahájili spolupráci se školním psychologem

Mgr. Jiřím Vítem


Rodem západočech, průpravu pro povolání získal studiem na FF UK v Praze. Po promoci nastoupil jako psycholog do zdravotnictví v pediatrickém terénu v severní části okresu Děčín, zároveň pracoval jako psycholog a vedoucí výchovy v dětském domově pro batolata a mladší předškolní děti v Rumburku. Po otevření dětské psychiatrické ambulance ve Šluknovském výběžku v ní úzce spolupracoval s dětským psychiatrem.

Od roku 1974 spolupracoval také s pedagogicko psychologickou poradnou v Děčíně, do které nastoupil na plný úvazek jako psycholog v devadesátých letech, následně vedl její pobočku v Rumburku.

Během své praxe složil atestaci pro práci psychologa ve zdravotnictví, absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR, posléze též pětiletý výcvik v rodinné terapii. V rámci svého průběžného vzdělávání v oboru považuje za velmi významnou také šestitýdenní stáž v Thomayerově nemocnici v Praze pod vedení prof. Z. Matějčka, který byl jeho učitelem již při studiu na VŠ. Od r. 1993 má soukromou psychologickou praxi, v jejím rámci spolupracoval i s mnoha institucemi v Ústeckém a Libereckém kraji (např. v oblasti náhradní rodinné péče – jako garant a lektor přípravy žadatelů o osvojení a pěstounskou péči, vyšetřoval také děti v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro náhradní rodinnou péči). Pracoval pro gymnázia v Děčíně, České Kamenici a Rumburku, pro DD v České Kamenici, s ústavy sociální péče pro děti v Brtníkách a Dolní Poustevně.

V současné době je psychologem KZŠ Nativity v Děčíně, psychologem gymnázia v Rumburku, vede otevřenou skupinu rodičů s dětmi v NRP ve Šluknovském výběžku (ve spolupráci s Centrem pro rodinu v Litoměřicích).

Celý profesní život pracuje s dětmi, jejich rodiči, učiteli a vychovateli. Na práci ve škole Svět se těší – bude při ní, stejně jako vždy, k dispozici nejen dětem ze školy a školky, ale i všem kolem nich.

Jídelníček MŠ a ZŠ


JÍDELNÍČEK


Odhlášky obědů jsou přijímány na telefon školy 773 775 895 každý den do 8 hodin.

Pokud rodiče oběd včas neodhlásí, je možné si ho po domluvě s personálem výdejny ve škole vyzvednout.


Jídelníček na tento týden:


Školka pro děti od 2 do 3 let - Malý Svět

Školka pro děti od 2 do 3 let - Malý Svět

S láskou se postaráme o Vaše maličké :)

                                                                                                         

     

                                                                                                         

 

Máte-li zájem o umístění Vašeho dítěte do školky Malý Svět,
kontaktujte nás na e-mailu info@montessoridecin.cz a domluvte si osobní schůzku s ředitelkou školy.


Sledujte nás na Facebooku Soukromá základní a mateřská škola Svět Děčín

SDRUŽENÁ ŠKOLA SVĚT

Sdružená škola Svět 

Sdružená škola je běžně užívaný název pro alternativní možnost vzdělávání v základní škole. Sdružená škola obecně sdružuje děti zapsané v režimu domácího (individuálního) vzdělávání, aby se mohly učit společně.

Náš projekt je primárně určen pro žáky 2. stupně základní školy a je realizován na těchto základních principech:

Děti jsou oficiálně zapsané do individuálního vzdělávání ve škole Nativity v Děčíně.  Denně (podle pravidel organizace školního roku) docházejí do společných prostor školy Svět, kde se jim věnují vzdělavatelé, zkušení učitelé a pedagogové.

Právně Sdruženou školu Svět zaštiťuje spolek Montessori centrum Děčín, kterému rodiče platí příspěvky na úhradu provozních i mzdových nákladů.

Výhodou Sdružené školy Svět je maximální pedagogická volnost (děti jen jednou za půl roku při přezkoušení kmenovou školou prokáží zvládnutí učiva, ale nemusí řešit přesné počty vyučovacích hodin, formu výuky ani formální vzdělání pedagogů ve všech aprobacích).

Tato forma výuky je vhodná především pro žáky, kteří mají individuální potřeby pro vzdělávání, pro nadané děti i pro děti s lehčím handicapem. Je určena také pro děti, které absolvovaly domácí vzdělávání již na prvním stupni ZŠ, rády by v tomto systému pokračovaly, ale nemají vhodného garanta pro druhý stupeň.

Jednou z podmínek přijetí k individuálnímu vzdělávání podle §41 Školského zákona je vyjádření školského poradenského zařízení. Pro vážné zájemce dohodneme termín v SPC Děčín, předběžně máme přislíbenu spolupráci od pana ředitele Romana Stružinského.

Pokud budete mít zájem, rádi vám osobně nebo telefonicky zodpovíme vaše dotazy nebo vám pošleme odkazy na další zdroje informací. Celý projekt je konzultován s koordinátorkou domácího vzdělávání, členkou Asociace pro domácího vzdělávání, která má již dlouholeté zkušenosti s touto alternativní formou poskytování základního vzdělávání. Vše zajišťujeme v souladu s platnou legislativou.

 

Základní charakteristika Sdružené školy Svět:


1. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

 • nízký počet žáků je předpokladem k individuálnímu přístupu a samostatnosti
 • relaxační, studijní a počítačová místnost všem žáků k dispozici
 • společné projekty, exkurze, výlety a vzdělávání prožitkem

 

2. SPOLUPRÁCE

 • žák, vzdělavatel, rodiče jsou partneři
 • vzdělavatelé jsou vždy dostupní bez formálních bariér
 • netradiční formy spolupráce
 • spolupráce s dalšími institucemi

 3. SVĚT JAZYKŮ

 • výuka AJ s odborným učitelem a s využitím interaktivních výukových metod
 • výuka NJ formou projektu přeshraniční spolupráce

 

4. MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE

 • zážitková pedagogika, co umí tělo, umí i hlava
 • upřednostňování souvislostí před memorováním
 • maximální rozvoj každého dítěte
 • schopnost tolerovat a respektovat odlišnost 
 • domácí úkoly  individuálně dle potřeby žáka

 

 5.  MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 • možnost využití mimoškolních kroužků a zázemí školy Svět
 • příměstské tábory
 • společné aktivity pro rodiče a děti

 

 6.  ŽÁK

 • výkon žáka je hodnocen podle jeho osobního maxima
 • rozvoj osobnostně sociálních dovedností žáka
 • postavení žáka je srovnatelné s dospělým
 • slovní hodnocení, práce se sebehodnocením

 

7.  VZDĚLAVATEL

 • přirozená autorita, odborník se zájmem se neustále vzdělávat
 • mravní kvality, vztah pro práci s dětmi, smysl pro humor
 • svoboda a prostor pro tvůrčí činnost

 

 8. ODPOVĚDNOST A SAMOSTATNOST - ATRIBUTY PRO ŽIVOT

 • žák je schopen přijímat odpovědnost za své rozhodnutí,
 • je důležité, aby žák uměl, ale zároveň je důležité, jaký člověk z něj vyroste

 

  Motto:  Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod! (Jan Werich)

Bližší informace o Sdružené škole Svět: 

www.vzdelavacicentrumsvet.cz

na telefonu: 602 341 301

Školní projekty

Naše škola je zapojena do následujích projektů:

PROJEKTY A PROGRAMY:


Recyklohraní aneb ukliďme si svět  (zapojeni od září 2015)

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Skutečně zdravá škola  (zapojeni od listopadu 2015)

Úspěšný program, ověřený ve Velké Británii na tisícovkách škol. Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol. 


Mléko do škol

Cílem podpory spotřeby mléčných výrobků je snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí. Tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond s podporou EU.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

V roce 2018/2019 naše základní škola a mateřská škola realizovaly projekt spolufinacovaný EU

Naše základní a mateřská škola realizovaly projekt s názvem "Školní asistent ZŠ, MŠ a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ", s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007640. Projekt byl podpořený Ministerstvem školstí, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

V roce 2016 jsme se zúčastnili inspirativních konferencí a kurzů:

KONFERENCE A KURZY:

30.10.2016 - TEDex Prague 2015: Naše a cizí

„Naše a cizí obepíná širokou škálu témat, od aktuální migrace, přes národní identitu a vztah k našemu okolí až po imunitu, nanotechnologie nebo samořídící auta. Naším cílem je přinést letos návštěvníkům nejzajímavější program, jaký kdy TEDxPrague nabídl,“ říká Matěj Novák, vedoucí organizačního týmu.

5.11.2016 - Konference ŽIJEME MONTESSORI

První české Montessori setkání učitelů: Věříme, že nazrál čas na vzájemné setkání nás všech v Čechách, koho Montessori pedagogika oslovuje. Inspirovali se navzájem a sdíleli své poznatky a zkušenosti, které jsme v Montessori již nasbírali. Podělili se o to, co nám funguje a pomohli si navzájem s tím, co ještě můžeme zlepšit. Pojďme diskutovat společně s rodiči, učiteli, kolegy či zahraničními lektory a trenéry na téma Jak připravit prostředí, aby Montessori fungovalo.

 


Výroční zprávy o činnosti školy

K řádnému ukončení každého školního roku patří jako administrativní třešnička na dortu i zveřejnění výroční zprávy o činnosti školy, kterou vám všem, našim přátelům a příznivcům, na tomto místě předkládáme:

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

NOVĚ JSME OTEVŘELI ...

GDPR


INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce si můžete přečíst  ZDE

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů naleznete  ZDE

Dny otevřených dveří ZŠ SVĚT

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVĚT

Na Stráni 28, 405 02  Děčín 6 - Letná

 Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVĚT

V případě zájmu o prohlídku Základní školy Svět je možné se individuálně domluvit na emailu info@montessoridecin.cz nebo na telefonu 602 341 301.

 Těšíme se na Vaši návštěvu :)   

 

 

© 2010 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar